Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE669

Kod
2NE669
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2019
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 15 hp från Nationalekonomi A

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • verbalt, grafiskt och matematiskt beskriva hur konsumtionsteorin förklarar en konsuments beslut och tillämpa detta för att analysera olika typer av konsumentbeslut
  • redogöra för produktionsteorins förklaring av producenternas optimeringsbeteende och förklara sambandet mellan detta och företagens kostnader
  • analysera jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader
  • diskutera konsekvenser av offentlig politik
  • identifiera och beskriva marknadsmisslyckanden samt kunna förklara hur olika typer av styrmedel kan korrigera för dessa
  • förstå och förklara de grundläggande idéerna bakom allmän jämvikt och beslut under osäkerhet.

Innehåll

Kursen avser att ge fördjupade insikter i ekonomisk teori. Den inleds med en kort repetition av de grundläggande elementen i en marknadsekonomi. Sedan diskuteras hur en konsument väljer sin konsumtion och hur en producent bestämmer sin produktionsmetod (konsumtions- respektive produktionsteorin). Därefter förklaras ett företags kostnader (kostnadsteorin). Vidare studeras jämvikten på en marknad under olika omständigheter och välfärdskonsekvenserna av olika jämviktslägen och statliga interventioner analyseras. Kursen avslutas med en genomgång av allmän jämvikt, marknadsmisslyckanden samt beslut under osäkerhet. Förutom teoretiska analyser kommer en del tillämpningsområden och exempel att tas upp under kursens gång.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar med inlagda övningsmoment.

Examination

Betygsgraderna för kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Examinationen består av en dugga om 2 högskolepoäng och en skriftlig tentamen om 13 högskolepoäng. Betyget för duggan är Godkänd och Underkänd och för tentamen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Varje delmoment inrapporteras separat i universitetet studieregister. Ett sammanfattningsbetyg på hela kursen om 15 högskolepoäng ges när båda delmoment är avklarade. För betyget Godkänd krävs godkänt resultat på både duggan och tentamen. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på tentamen och Godkänd på duggan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin