Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV162

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV162
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 november 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen ges som valbar delkurs inom Svenska som andraspråk C.

Behörighetskrav

60 hp svenska som andraspråk

Mål

Kursen innebär en ämnesdidaktisk fördjupning i svenska som andraspråk och syftar till att ge fördjupade kunskaper om skolämnet svenska som andraspråk, i såväl ett historiskt och samhälleligt som ett internationellt perspektiv.Vidare syftar kursen till att ge insikter om hur användningen av flera språk kan gynna elevers lärande samt till att utveckla deltagarnas förmåga att utforma undervisning i ämnet utifrån gällande riktlinjer, tänkta elever och relevant vetenskaplig teori. Kursen förbereder också studenterna inför ett eget uppsatsarbete med didaktisk inriktning.

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna

  • ​beskriva och kritiskt reflektera över framväxten av skolämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
  • jämföra och förklara svenska som andraspråksundervisningen i ett nationellt och internationellt perspektiv
  • med utgångspunkt i teori och praktik resonera kring flerspråkighet som en resurs i undervisningen
  • i anknytning till rådande styrdokument i svenska som andraspråk och med utgångspunkt i didaktiska och andraspråksinlärningsteorier utforma motiverade undervisningsmoment/test med bedömningsanvisningar
  • föreslå ämnesdidaktiskt relevanta forskningsfrågor och hur de kan undersökas.

Innehåll

I kursen ges en översikt av hur skolämnet svenska som andraspråk har vuxit fram och formats till vad det är idag. Jämförelser görs mellan den modell som Sverige valt för undervisning av elever med ett annat modersmål än svenska, och modeller som förekommer i andra länder. I jämförelsen ingår dels ämnet svenska som andraspråk, dels förekomsten av tvåspråkig undervisning. Vidare utreds modersmålets teoretiska och faktiska roll i undervisningen. De ämnesdidaktiska frågor och moment som studenterna har bekantat sig med under föregående ämnesterminer fördjupas i kursen genom praktiska moment. Bland annat genom att det didaktiska vetenskapsområdet och ämnesdidaktiska studer granskas till form och innehåll förbereds studenterna inför ett eget uppsatsarbete med didaktisk inriktning.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarieövningar.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga presentationer.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en studen examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin