Ekonomisk kalkylering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE945

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE945
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi under den avslutande terminen, och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål är att studenten skall få insikter och kunskaper i hur en organisation behandlar olika typer av kostnader och intäkter. Utifrån det vilka principer som ligger till grund för en långsiktig och hållbar prissättning av en vara eller en tjänst.

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • Ha god förståelse för olika företagsekonomiska begrepp
  • Ha grundläggande förståelse för hur främst förekomst av så kallade fasta kostnader bör behandlas i en produktkalkyl
  • Kunna identifiera och tillämpa kvantifierbara metoder i en kostnadskalkyl
  • Ha kunskap om hur den kritiska volymen beräknas och på vilket sätt olika komponenter i denna påverkas
  • Kunna genomföra en produktkalkyl men även en prissättningskalkyl för en produkt eller en tjänst
  • Känna till begreppet avkastningskrav och olika intressenters syn på resultat
  • Kunna tillämpa olika typer av kalkyler i företagsekonomiska beslutssituationer

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de begrepp som förekommer inom produktkalkylering. Speciell uppmärksamhet ges till rörliga och fasta kostnader. Inom området produktkalkylering har hanteringen av fasta kostnader en viktig roll, därför kommer i kursen olika synsätt för att hantera fasta kostnader att behandlas. Vidare studeras också olika kvantitativa modeller som används för att skapa ett långsiktigt pris på en produkt eller en tjänst med. I samband med det diskuteras också fördelar och nackdelar med olika kvantitativa modeller.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats.

Examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen vid kursens slut. Slutbetyg på kursen sätts efter tentamensresultat. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U).

Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat följande baskurser i företagsekonomi: Kalkylering 2FE156, Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och marknad II 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, 2FE032, Företagsekonomi 1TG010, Företagsekonomi A/B 2FE025, Ekonomistyrning för företag och offentliga organisationer 2FE017.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin