Historisk ekologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AR764

Kod
5AR764
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi A1N, Global miljöhistoria A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 mars 2020
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:

  • kritiskt analysera relationer mellan människa och natur, både med avseende på dess fysiska resultat och dess representationer
  • kritiskt analysera historiedisciplinernas roll och metoder i förhållande till kunskap och representation av relationer mellan människa och natur
  • kontextualisera och exemplifiera olika konceptualiseringar av relationer mellan människa och natur
  • kontextualisera aktuella hållbarhetsproblem historiskt och utvärdera historiens roll för definitioner och perspektiv på hållbarhet

Innehåll

Klimatkrisen och de osäkra förhållandena i Anthropocene kräver nya sätt att representera och känna världen. Kursen gör det möjligt för eleverna att betrakta världen på ett relationellt sätt - ett tankesätt som är resultatet av miljöhistoria och historisk ekologi. Kursen ger en tvärvetenskaplig teoretisk och metodisk grund för vidare studier kring relationen mellan människa och natur i det förflutna och i nutid. Kursen börjar med en introduktion till historieteori och vetenskapsteori relevant för miljöhistoria och historisk ekologi som fält. Kursen erbjuder sedan konceptuella och praktiska exempel på en integrerad förståelse av människor och natur organiserad kring följande teman: tid, landskap, ekologi, materialitet, nätverk och system. Kursens utformning möjliggör en bättre förståelse av samverkan mellan människor och natur över tid, kopplingarna mellan det förflutna-nutid-framtiden och historiens roll för perspektiv på dagens hållbarhetsproblem.

Undervisning

Kursen är tvärvetenskaplig och riktad mot studenter i global miljöhistoria liksom studenter på avancerad nivå med olika studiebakgrund. Undervisningen bygger på studentaktivt lärande med gruppdiskussion av kurslitteratur, grupparbete och peer-to-peer-lärande. Dessa metoder kombineras med föreläsningar. Studenten ges under kursen möjlighet att specialisera sig på ett specifikt tema. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell inlämning av en akademisk text författad på engelska eller svenska. Aktivt deltagande på gruppseminarier och grupparbeten krävs för betyget godkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin