Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

20 veckor

Kursplan, Förutbildning, 5PU010

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PU010
Utbildningsnivå
Förutbildning
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov.

Mål

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

Muntlig färdighet och hörförståelse

  • ​kunna ta aktiv del i diskussioner om olika ämnen och framföra underbyggda åsikter
  • kunna hålla relativt flytande förberedda presentationer med en genomtänkt struktur och adekvat ordförråd
  • visa kännedom om grundläggande uttalsregler samt medvetenhet om det egna uttalet
  • förstå huvuddragen i tydlig standardsvenska som gäller bekanta ämnen

Läsförståelse

  • förstå huvuddragen av innehållet i texter av olika slag
  • kunna välja lämpliga lässtrategier för texter och uppgifter
  • kunna behärska ett grundläggande ordförråd väl och delar av ett utbyggt ordförråd

Skriftlig framställning

  • kunna skriva sammanhängande, begripliga texter med en genomtänkt struktur
  • kunna använda ett relativt varierat ordförråd i skrift
  • visa kännedom om samt kunna tillämpa grundläggande grammatiska regler

Innehåll

Kursen vänder sig till den som har vissa förkunskaper och vill bedriva intensiva heltidsstudier i svenska med mycket eget ansvar och med sikte på akademiska studier. Kursen innehåller varierande uppgifter och övningar, både individuella och i grupp. Vardagligt och akademiskt språkbruk behandlas med fokus såväl på språkets form som på dess funktion.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång och med muntlig och skriftligt slutprov.

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin