Inledningskurs i metod och vetenskap i Rysslands- och Eurasienstudier

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EU008

Kod
2EU008
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Euroasiatiska studier A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redovisa kunskap om forskningsområdet Rysslands- och Eurasienstudier och dess historia;
 • redogöra för de viktigaste forskningsdisciplinerna som har bidragit till kunskapsuppbyggnad i Rysslands-och Eurasienstudier;
 • visa fördjupade insikter om förhållandet mellan ontologi, epistemologi, metod och kunskapsproduktion inom olika forskningsämnen;
 • kritiskt diskutera forskning som går över ämnesgränser, såsom tvärvetenskaplig, transdisciplinär, problemorienterad forskning, osv.

Färdighet och förmåga

 • identifiera särskilda epistemologier, metoder och studieobjekt inom de forskningsämnen som bidrar till Rysslands- och Eurasienstudier;
 • diskutera förhållandet mellan forskningsproblem, design och resultat inom ett vetenskapligt ämne och i tvärvetenskaplig forskning;
 • bedriva forskning inom området Rysslands- och Eurasienstudier inom ett särskilt ämne eller på tvärvetenskapligt sätt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera olika forskningsproblem inom Rysslands- och Eurasienstudier och analysera deras koppling till särskilda forskningsämnens epistemologi och metoder;
 • kritiskt diskutera rollen som epistemologi och metod spelar i forskningens frågeställning och design;
 • koppla epistemologi, forskningsmetod och resultat till samhällets behov och prioriteringar;
 • reflektera och analysera vilka konsekvenser som epistemologi och metod har på forskningsetik.

Innehåll

Kursen placerar forskningsfältet Rysslands. och Eurasienstudier i dess komplexa historia. Begrepp som 'area-studies', 'multi-disciplinary', 'trans-disciplinary', 'inter-disciplinary', 'cross-disciplinary', och 'problem-oriented research' introduceras. Kursen redovisar och fördjupar de nödvändiga analysverktygen för att förstå och reflektera över kunskapsproduktion inom Rysslands- och Eurasienstudier inom särskilda forskningsämnen eller över deras gränser. Kursen analyserar epistemologins roll för forskning inom de ämnen som oftast ingår i Rysslands- och Eurasienstudier (som historia, statsvetenskap, ekonomi, litteraturvetenskap, mediestudier, etc.). Kursen fokuserar särskilt på kopplingen mellan ontologi, epistemologi och metod i skapandet av kunskap inom det tvärvetenskapliga området för Rysslands- och Eurasienstudier.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, muntliga, samt skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin