Professionellt skrivande

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV134

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV134
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

På kursen utvecklar och professionaliserar studenten sin kommunikativa kompetens inför ett yrkesliv med det skrivna språket som arbetsredskap.

Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för grundläggande grammatiska och textanalytiska begrepp
 • förstå texters funktioner i professionella sammanhang

Färdighet och förmåga

 • kunna skriva ändamålsenliga texter av olika slag
 • kunna planera skrivprocesser och skrivstrategier med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
 • kunna analysera, värdera och ge respons på texter

Värderingsförmåga och förhållningsssätt

 • kunna reflektera över sina egna förutsättningar och roller som skribent i ett visst sammanhang.

Innehåll

Kursen består av två delkurser: 1. Tillämpad textanalys, 7,5 hp; 2. Skrivande, 7,5 hp. Delkurserna löper parallellt och integrerat så att teoretiska inslag varvas med praktiska övningar. Kursen är anpassad för den som kommer att arbeta med skrivande i yrkeslivet. Studenten lär sig att analysera texters språk och struktur samt hur man kan planera sitt skrivande, hantera olika genrer och anpassa sina texter till olika målgrupper.

1. Tillämpad textanalys

Inom delkursen tillägnar sig studenten grundläggande begreppsliga redskap för att tala om och värdera texters utformning och för att förstå de krav som ställs på texter i yrkeslivet. Inom kursen diskuteras också på vilka sätt texters ändamålsenlighet kan bedömas och hur texters utformning påverkar deras funktion för olika mottagare.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande grammatiska och textanalytiska begrepp
 • analysera texter med hjälp av grammatiska och textanalytiska begrepp
 • analysera texters roller i olika verksamheter
 • reflektera över vad som gör texter ändamålsenliga i olika sammanhang.

2. Skrivande

På delkursen tillämpas och fördjupas teoretiska kunskaper om text genom praktiska övningar och skrivuppgifter.Vidare introduceras de mest centrala hjälpmedlen för gott skrivande i form av ordböcker, handböcker och digitala resurser. Studenten arbetar med att skriva mottagaranpassat samt att ge och ta emot respons. På så sätt utvecklar studenten förmågan att arbeta strategiskt med texter och ökar sin medvetenhet om den egna skrivprocessen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • skriva ändamålsenliga texter för olika målgrupper och sammanhang
 • orientera sig i och använda relevanta ordböcker och andra hjälpmedel för skrivande
 • ge systematisk respons på andras texter
 • arbeta strategiskt med egna texter och förhålla sig till andras respons
 • reflektera över den egna skrivprocessen och den egna skrivutvecklingen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Delkurs 1 Tillämpad textanalys examineras genom skriftligt prov samt löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Delkurs 2 Skrivande examineras löpande genom seminarier, responsarbete och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledningen vid osäkerhet. Kursen kan kombineras med andra fristående kurser och ge behörighet till Svenska språket B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin