Examensarbete i vårdvetenskap

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FV297

Kod
3FV297
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 18 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen ges som en fristående kurs. Syftet med examensarbetet är att studenten skall fördjupa sig inom någon del av huvudområdet vårdvetenskap. Studenten ska även utifrån ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta med evidensbaserad vård/omvårdnad samt initiera och medverka i förbättringsarbete.

Behörighetskrav

Högskoleutbildning inom vårdområdet om 165 hp. 75 hp ska vara inom vårdvetenskap, varav 30 hp på B-nivå och 15 hp på C-nivå. På C-nivå ska 7,5 hp i vetenskaplig metodik ingå, som ska innehålla både kvantitativ och kvalitativ metod.

Mål

Efter genomfört examensarbete ska studenten självständigt kunna:

 • tillämpa forskningsprocessens olika delar vid genomförande av ett fördjupningsområde inom huvudämnet vårdvetenskap med dess inriktning mot omvårdnad
 • visa god ämneskunskap och orientering om aktuella forskningsfrågor inom valt fördjupningsområde
 • kritiskt granska eget vetenskapligt resultat i förhållande till tidigare forskning, vald teoretisk referensram samt med hänsyn till relevanta samhälleliga och vårdetiska aspekter
 • särskilja begreppen vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet och diskutera om, och i så fall hur, eget resultat från examensarbetet kan appliceras i det praktiska vårdandet och/eller som grund till förbättringsarbete eller forskning
 • presentera eget arbete samt diskutera eget och andras vetenskapliga arbete i form av respondentskap respektive opponentskap
 • tillämpa angiven formalia samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • identifiera eget behov av ytterligare kunskap för att utveckla egen kompetens

Innehåll

I examensarbetet ingår:

 • utarbetande av en projektplan
 • genomförande av projektarbete och sammanställning/dokumentation av vetenskaplig rapport utifrån godkänd projektplan
 • att försvara och diskutera eget arbete samt kritiskt granska och diskutera annan students vetenskapliga arbete under ett seminarium
 • presentation av arbetet digitalt i posterform eller bildspel vid seminarium

Undervisning

Arbetsform

Examensarbetet genomförs i grupp om två eller enskilt och handledning sker i de allra flesta fall genom grupphandledning. När två studenter skriver tillsammans ska de göra en överenskommelse om arbetsfördelning. Det skall framgå vad var och en av studenterna har bidragit med under arbetets genomförande.

Examination

För godkänt examensarbete krävs av examinator godkänd projektplan, godkänd vetenskaplig rapport och genomförande av arbetet, godkänt opponentskap samt godkänd presentation av arbetet vid seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Du ska registrera din uppsats i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), antingen för publicering och arkivering eller endast arkivering. Detta måste göras för att registrering av avslutad kurs kan ske.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin