Informationsanalys och beslutsstöd

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IS080

Kod
2IS080
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1F, Informationssystem A1F, Medie- och kommunikationsvetenskap A1F, Människa-datorinteraktion A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i management, kommunikation och IT med 15 hp från termin 1.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • redogöra för centrala begrepp, tillämpningar och tekniska termer inom området beslutsstödjande system,
 • redogöra för hur beslut fattas i ett organisatoriskt sammanhang och vilka styrsystem dessa kräver,
 • redogöra för olika typer av data och datakällor samt deras egenskaper,
 • beskriva relationer mellan data, kunskap, system och affärsnytta,
 • förklara tillämpningsområden för beslutsstödjande system i ett organisatoriskt sammanhang.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • analysera organisatoriska problem och föreslå lösningar i form av beslutsstödjande system,
 • använda verktyg för att analysera och visualisera data,
 • genomföra en självständig, mindre studie inom området, inklusive att identifiera en relevant frågeställning, välja lämplig metod för genomförandet, samt försvara sin studie i ett seminarium.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • utvärdera beslutsstödjande system i fråga om lämplighet för olika typer av uppgifter,
 • utvärdera för- och nackdelar relaterade till implementering av beslutsstödjande system,
 • identifiera och kritiskt diskutera etiska frågor i relation till beslutsstödjande system.

Innehåll

Kursen introducerar studenten till hur informationssystem kan stödja beslutsfattande i moderna verksamhetsmiljöer. Kursens fokus ligger på beslutsstöd och beslutsstödjande system, ett område som ofta kallas analytics, dvs hur olika tekniker och system kan användas för att stödja deskriptiva, prediktiva tillämpningar inom området. Områden som behandlas inkluderar datalager, data science, data- och textutvinning, expertsystem och artificiell intelligens. Studenten får under kursen öva på att genomföra och tolka olika analyser med hjälp av beslutsstödjande tekniker, t.ex. datautvinningsverktyg. Kursen behandlar också beslutsfattande och beslutsprocesser från en teoretisk synvinkel, för att ge studenten verktyg som behövs för att identifiera systembehov, planera implementering av system, samt förutse möjliga för- och nackdelar med implementeringen. Under kursen genomför studenterna en mindre studie inom området. Slutligen diskuteras också etiska och samhälleliga problem som följer av implementeringen av beslutsstödjande system.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier.

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter, laborationer, seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin