Forskningsmetoder i Rysslands- och Eurasienstudier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EU013

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2EU013
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Euroasiatiska studier A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Inledningskurs i metod och vetenskap i Rysslands- och Eurasienstudier, 5 hp

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • redogöra för olika metodologiska överväganden och forskningsmetoder inom samhällsvetenskap och humaniora samt reflektera över fördelar och begränsningar som särskilda forskningsmetoder förutsätter;
  • kritiskt diskutera förhållandet mellan teori och metodologi;
  • visa fördjupade insikter om metoder som ofta har använts inom Rysslands- och Eurasienstudier;

Färdighet och förmåga

  • välja lämpliga metoder för att adressera ett forskningsproblem;
  • förklara och argumentera för valet av en viss metod;
  • kritiskt värdera och analysera metoder inom tvärvetenskaplig forskning;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera konsekvenserna av den valda metoden för analys och forskningsresultat;
  • reflektera över de etiska konsekvenserna av olika forskningsmetoder;

Innehåll

Kursen bygger vidare på kursen Inledningskurs i metod och vetenskap i Rysslands- och Eurasienstudier och ger fördjupad kunskap om några av de vanligaste metoderna inom samhällsvetenskap och humaniora. Särskild vikt läggas på val och tillämpning av olika metoder i relation till vetenskapligt frågeställning och analys. Speciellt fokus ställs på urval och tillämpning av metoder i tvärvetenskaplig forskning. Kursen stärker även studenternas medvetenhet om några av de vanligaste etiska frågorna förknippade med olika forskningsmetoder.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Kursen examineras genom praktiska övningar, samt muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin