Assyriologi D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AS501

Kod
5AS501
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet assyriologi.

Behörighetskrav

Assyriologi A, Assyriologi B och minst 22,5 hp från Assyriologi C

Mål

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om Främre Orientens äldre historia och kultur, vari kan ingå större självständighet i att läsa och interpretera akkadiska och sumeriska kilskriftstexter eller att beskriva och tolka historiska material och lämningar i deras kulturella kontext samt fördjupade erfarenheter av vetenskapligt arbete.

Delkurs 1

a) Främre Orientens äldre kulturer: Språk och kultur

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • återge grundläggande principer i några moderna sociolingvistiska teoribildningar
 • föra ett resonemang kring främreorientaliska skriftsystems användning i förhållande till dåtida språk och språksituationer
 • med korrekt språk- och kulturvetenskaplig terminologi diskutera begrepp såsom appellation, genre och kanon i en främreorientalisk kontext
 • ge exempel på kontaktfenomen som skriftlån, låneord, flerspråkighet och översättningar i äldre Främre Orienten samt mekanismer bakom sådana språkliga fenomen
 • utifrån översättningar ungefärligt placera givna texter geografiskt och efter texttyp och argumentera för placeringen
 • sammanfatta och presentera huvuddragen i några utvalda vetenskapliga artiklar.

b) Främre Orientens äldre kulturer: Religion

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • på ett grundläggande sätt förklara aktuella teoretiska perspektiv på främreorientaliska trosföreställningar och praktiker med hjälp av nyckelbegrepp
 • diskutera religiösa koncept, karaktärer och symboler utifrån litterära och religiösa verk i översättningar och avbildningar
 • relatera historiska processer till centrala trosföreställningars och praktikers förändring över tid
 • beskriva källäget för några centrala religiösa föreställningar och företeelser
 • resonera kring förhållandet mellan vetenskap och religiös praktik i Främre Orienten utifrån några centrala företeelser och verk i översättning
 • sammanfatta och presentera huvuddragen i en utvald bok.

c) Annat språk eller annan dialekt i äldre Främre Orienten

Grunderna i ett annat kilskriftspråk än akkadiska och sumeriska

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • behärska det väsentliga av ett annat fornspråks eller en annan dialekts skrift, ljud-, form- och satslära
 • translitterera, läsa upp, översätta och göra en elementär grammatisk och innehållslig analys av enkla texter på detta språk
 • med hjälp av tryckta och elektroniska resurser sammanställa en grundläggande historisk översikt för språket

Breddning i akkadisk dialekt (ej standardbabyloniska eller gammalbabyloniska)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • behärska ett vidgat urval av grundläggande kilskriftstecken för den aktuella dialekten
 • behärska en fördjupning av akkadiskans ljud-, form- och satslära
 • translitterera, transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera kilskriftstexter på den aktuella dialekten
 • beskriva de viktigaste grammatiska särdragen för dialekten med hjälp av vedertagen språkvetenskaplig terminologi
 • med hjälp av tryckta och elektroniska resurser sammanställa en grundläggande historisk översikt för dialekten.

Delkurs 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar
 • redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria
 • ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen
 • producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt akribi.

Delkurs 3. Självständigt arbete

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning
 • utifrån litteratursökning och litteraturstudier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning
 • skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en redogörelse för val av metod samt en för professionella syften väl utformad språkbehandling
 • följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser
 • muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter
 • bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1, 7,5 hp

Efter intresseinriktning och med hänsyn tagen till vilka kurser det ges undervisning i den aktuella terminen väljer studenten i samråd med examinator en av följande inte tidigare lästa delkurser:

a) Främre Orientens äldre kulturer: Religion

Breddning och fördjupning av tidigare studier rörande Främre Orientens religion. En serie tematiskt organiserade föreläsningar och seminarier som tar sin utgångspunkt i sumerisk, babylonisk och assyrisk religion, med utblickar mot närliggande kulturer. Gudar och deras relation till världen, platser, föreställningar och handlingsmönster som formades kring dem undersöks och följs över tid. Texter och bildmaterial belyser det samtida språkbruket och symboliken, vilka kontrasteras mot mer sentida avspeglingar av företeelser som kan spåras tillbaka till det gamla Mesopotamien.

b) Främre Orientens äldre kulturer: Språk och kultur

Breddning och fördjupning av tidigare studier rörande Främre Orientens språk, kultur och religion och kultur. En serie tematiskt organiserade föreläsningar och seminarier med fokus på Mesopotamien i dess regionala kontext, tongivande kulturer, kontaktytor över tid, utbildning, språkbruk och viktiga texttyper. Sätt på vilka språk och skriftliga källor tjänade som identitetsmarkörer och som medel för kommunikation inom och mellan kulturer lyfts fram genom exempeltexter i översättning och i avbildningar, liksom den roll Främre Orientens äldre kulturer spelat och fortsatt spelar i senare tid.

c) Annat språk eller annan dialekt i äldre Främre Orienten

Delkursen kan 1) läsas inom ramarna för ett annat språkämne eller 2) avse ett annat kilskriftspråk än akkadiska och sumeriska och bestå av grunderna i dess grammatik samt läsning av 250 rader text i kilskrift på detta språk eller 3) avse breddning i akkadisk dialekt (ej standardbabyloniska eller gammalbabyloniska) och bestå av en grammatisk och historisk översikt samt läsning av 300 rader text i kilskrift på denna dialekt.

Delkurs 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Utifrån självständig litteratursökning arbetar studenten med att redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom språk- och kulturhistorisk forskning. Studenten avgränsar, definierar och argumenterar för ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt tillförlitlighet.

Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

Ett självständigt arbete (examensarbete) i form av en uppsats som behandlar något ämne inom de äldre kulturerna i Främre Orienten, författas och ventileras vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och examinatoriska moment samt handledning, enskilt och i grupp. Antalet handledningstimmar är begränsat och inga nya timmar tillkommer vid omregistrering på kursen. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Deltagande i all undervisning rekommenderas. Vid lektionsundervisning med språkliga moment krävs en god förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle. Frånvaro från mer än ett seminarium på delkurs 1 kompenseras genom inlämningsuppgifter svarande mot innehållet i aktuellt seminarium.

Examination

På delkurs 1 och 3 används betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På delkurs 2 används betygen underkänd (U) och godkänd (G). För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på det självständiga arbetet.

Kursen har examinerande moment i enlighet med följande:

Delkurs 1

Delkurserna Främre Orientens äldre kulturer: Religion och Främre Orientens äldre kulturer: Språk och kultur har vardera två examinerande moment:

 1. muntlig presentation
 2. hemtentamen

För betyget G krävs G på bägge moment. En hög grad av förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle är bidragande till betyget på moment 1. Inlämning av hemtentamen efter fastställd tidpunkter tas i beaktande vid betygssättning.

Delkursen Annat språk eller annan dialekt i äldre Främre Orienten examineras när den läses inom ramarna för ett annat språkämne i enlighet med kursplanen för den kurs där motsvarande moment ingår. När delkursen avser breddning i annat kilskriftsspråk än akkadiska och sumeriska eller i akkadisk dialekt examineras den istället genom hemtentamen i form av en PM på 10-12 sidor. Kilskriftstext av innehållslig typ och svårighetsgrad motsvarande de under kursen studerade texterna delas ut. Texten behandlas och analyseras enligt instruktioner samt placeras i en historisk kontext. Kännetecknande drag för språket eller dialekten beskrivs med hjälp av vedertagna språkvetenskapliga termer. Inlämning av hemtentamen efter fastställd tidpunkt tas i beaktande vid betygssättning.

Delkurs 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Delkursen har tre examinerande moment.

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. slutuppgift
 3. rapport i form av en PM på 3-4 sidor över den egna planeringen, tidsdisponeringen, utformningen och argumentationen senast en vecka efter inlämning av slutuppgift

För betyget G krävs G på alla tre moment. Inlämning av slutuppgift och rapport efter fastställda tidpunkter tas i beaktande vid betygssättning.

Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

Delkursen examineras genom ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition på annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som framkommit vid ventilering kunnat beaktas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Främre Orientens äldre kulturer: Språk och kultur (5AS106) eller kursen Främre Orientens äldre kulturer: Religion (5AS107) när motsvarande delkurser ingått i kursen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin