Fornisländska texter

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS105

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS105
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 september 2020
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den kan läsas som valbar delkurs inom Svenska språket/Nordiska språk C.

Behörighetskrav

Nordiska språk A 30 hp och Nordiska språk 30 hp eller 60 hp språkvetenskapligt ämne inklusive kursen Fornisländska 7,5 hp eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera normaliserade och onormaliserade fornvästnordiska texter, både prosa och poesi
  • arbeta självständigt med aktuellla fornvästnordiska ordböcker, inklusive etymologiska
  • identifiera metoder och aktuella problem inom det fornisländska forskningsfältet
  • läsa och förstå språkhistoriska studier rörande fornisländska
  • behärska grunddragen i fornisländsk fonologi, morfologi och syntax.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fornisländsk ljudlära, böjningslära, ordbildningslära och syntax. Utökad kännedom om den klassiska litteraturen, främst släktsagan, eddadiktningen och skaldediktningen (metrik, litteraturhistoria och mytologi). Förtrogenhet med ordböcker (även med etymologiska ordböcker). Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har möjlighet att efter hänvändelse till prefekten byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin