Introduktion till materialvetenskap

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA651

Kod
1FA651
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • jämföra egenskaper hos olika materialtyper (metalliska, polymera och keramiska material, samt kompositer och halvledarmaterial) 
  • analysera samband mellan uppbyggnaden av olika material och deras mekaniska egenskaper.
  • beskriva framställningsmetoder för materialtekniskt viktiga grundämnen.
  • beräkna parametrar för vanliga strukturtyper för kristallina ämnen.
  • förklara innebörden av vanliga termodynamiska storheter och använda termodynamiska data för beräkningar av material.
  • förklara skillnaden mellan kinetikens och termodynamikens betydelse för kemiska reaktioners spontanitet och hastighet.
  • använda grundläggande begrepp inom elektrokemin.
  • utföra databassökningar relaterade till molekylers och materials struktur.

Innehåll

Materials sammansättning och struktur, fysiska och kemiska egenskaper hos fasta och mjuka material, grundläggande begrepp inom gruppteori och symmetri, termodynamik och fasdiagram, kvantmekanisk beskrivning av materialens egenskaper inklusive diskussioner om lösning av Schrödinger-ekvationen för atomer och fasta ämnen, bandteori och relativistiska effekter. Nuvarande och framtida teknik samt materialvetenskapens betydelse i samhället diskuteras också i kursen. Informationsutvinning av materialegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftliga prov under kursens gång och vid kursens slut (6 hp). Laborationer (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin