Tillämpad molekylfysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA656

Kod
1FA656
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Materialvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp och Kemisk bindning i molekyler och material och Introduktion till materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda modeller, terminologi och arbetsmetoder inom tillämpad molekylfysik samt är kopplade till kvantmaterial, energimaterial och tillämpningar av nano- och kondenserade materiens fysik
  • värdera, rapportera och presentera kemisk struktur, dynamik och elektronstruktur för moderna molekylära material
  • analysera olika tillämpningar av molekylära material

Innehåll

Molekylfysik inklusive molekylär orbitalteori och elektronstruktur för molekylära system, molekylär växelverkan och kopplingen mellan molekylfysik och termodynamik och elektrokemiska egenskaper, spektroskopiska metoder för fundamental och tillämpad molekylfysik, simuleringsmetoder för molekyla system, struktur och funktion hos större system som t.ex. biomolekyler, kluster och nanomaterial, funktionella molekylära ytlager som används t.ex. i batterier, solceller och för artificiell fotosyntes. Tvådimensionella kvantkristaller för nanoelektroniska och spintroniska tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. Forskningsseminarer och laboratoriebeök hos forskare som är aktiva inom materialfysik och relaterade forskningsområden. Projektarbete.

Examination

Aktivt deltagande i undervisningen, studiebesök, inlämningsuppgifter (3 hp). Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin