Sannolikhet och statistik DV

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS321

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2020
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Envariabelanalys eller Beräkningsvetenskap och analys.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter och betingade sannolikheter och därvid kunna använda metoder för oberoende händelser;
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos stokastiska variabler och de vanligaste sannolikhetsfördelningarna, samt beräkna väntevärden och varians för dessa;
  • förklara innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen samt genomföra approximativa beräkningar av sannolikheter utgående från dessa, speciellt med metodik för normalfördelningen;
  • använda probabilistiska metoder inom området datavetenskap eller informationsteknologi;
  • konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
  • genomföra beräkningar på enklare stokastiska processer;
  • skapa slumptal utifrån en godtycklig fördelning.

Innehåll

Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingad sannolikhet. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Tillämpade sannolikhetsproblem. Punkt- och intervallskattningar. Stokastiska processer. Markovkedjor. Slumptal.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin