Proteinbioteknologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB768

Kod
1KB768
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N, Tillämpad bioteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Något av följande krävs: (1) 120 hp inklusive Bioteknisk metodik. Processteknisk modellering rekommenderas; (2) 180 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att studenten ska få avancerade kunskaper om proteinproduktion i olika skalor, särskilt storskalig produktion inom bioteknologisk industri.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hela processen kring proteinproduktion i olika skalor, inklusive storskalig industriell produktion av proteiner som uppfyller kvalitetskraven från industrin och regulatoriska myndigheter (GLP/GMP)
  • använda en bioreaktor på olika sätt för att producera proteiner
  • genomföra rening av proteiner utifrån molekylers egenskaper och uppställda krav på produkten
  • designa reningsmetoder för proteiner med hänsyn till utgångsmaterial och produktionsskala
  • rationellt välja olika karaktäriseringsmetoder för proteiner med hänsyn till produktkrav
  • kritiskt granska storskaliga industriella proteinproduktionsprocesser och muntligt presentera resultatet.

Innehåll

Cellodling i bioreaktorer. Rening och analys av proteiner i preparativ skala. Karakterisering av proteiner med moderna bioanalytiska tekniker. GLP (Good Laboratory Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice). Lagstiftning och reglering. Granskning av storskaliga industriella proteinproduktionsprocesser. Studiebesök vid biotekniska företag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer samt grupparbete med muntliga presentationer. Kommunikationsträning inom utvalda profilområden integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut motsvarar 5 hp. I kursen ingående laborationer samt skriftlig och muntlig redovisning av laborationsrapporterna samt godkänt grupparbete är poängsatta med 5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av dessa moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kurserna 1MB572 Proteinbioteknologi I, 1MB573 Proteinbioteknologi II, 1KB762 Proteinbioteknik och 1KB761 Proteinbioteknologi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin