Examensarbete E i vattenteknik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY290

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY290
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vattenteknik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, samt därutöver kurser i vattenteknik om minst 30 hp på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och formulera tekniska problem inom vattenteknikområdet,
  • med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt självständigt planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar,
  • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet,
  • visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsad del av programmets verksamhetsområde,
  • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper,
  • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten.

Innehåll

I examensarbetet ska studenten behandla och redovisa en uppgift som ska vara relevant för masterprogrammet i vattenteknik. Uppgiften ska vara vald så att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.

Undervisning

Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på www.teknat.uu.se.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin