Affärsmodellinnovation

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TS323

Kod
1TS323
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • utveckla en fungerande affärsmodell för en given produkt eller tjänst,
  • identifiera affärsmöjligheter för företag som arbetar med nya teknologier,
  • jämföra och förhandla finansieringsalternativ för ny affärsutveckling, i olika faser av företagsutveckling,
  • använda marknadsdata och konkurrenssignaler för att justera såväl strategiska planer som affärstaktik,
  • planera och genomföra hisstal och affärspresentationer.

Innehåll

Affärsmodeller och deras grundläggande komponenter, inklusive analys av befintliga affärsmodeller från olika branscher. Syntes av nya affärsmodeller och deras roll som drivkraft för innovation inom i traditionella och nya industrier. Affärsmöjligheter och affärsmodeller för företag som arbetar med ny och framväxande teknik. Patent och andra immateriella rättigheter. Datorsimulering av start och drift av internationellt företag, förhandling om finansiering genom rollspel. Anpassning av strategiska planer efter marknadsdata och konkurrenssignaler.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av projekt.

Examination

Muntlig och skriftlig presentation av projektuppgift 1 (2 hp) och projektuppgift 2 (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin