Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME038

Kod
1ME038
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordens klimatfördelning på global och regional skala
  • tillämpa metoder att klassificera klimat
  • tillämpa statistiska metoder på stora mängder meteorologiska observationer för att erhålla klimatologisk information
  • koppla klimatsystemets transportprocesser som en följd av klassiska fysikens lagar

Innehåll

Regional klimatologi, klimatklassificering (Köppen, Hendl), allmänna cirkulationen och dess koppling till bevarandet av energi och rörelsemängdsmoment för jord/atmosfärssystemet.

Statistisk bearbetning av meteorologiska observationer:  normaliserade klimatindex, signifikanstest, regressionsanalys, tidsserier, fördelningar samt trendanalys. Återkommande klimatologiska mönster och statistiska metoder för att karakterisera dem (Empiriska ortogonala funktioner EOF).

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, hemuppgift, laboration

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), laboration och hemuppgift (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin