Globalisering, ras och privilegier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GN043

Kod
5GN043
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 31 augusti 2021
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna:

- Identifiera och sammanfatta kritiska teoretiska perspektiv på ras, ojämlikhet och privilegier.

- Använda teoretiska insikter för att diskutera hur ras, ojämlikhet och privilegier produceras och upplevs.

- Tillämpa ett globalt perspektiv på produktionen av kunskap och dess inverkan på vardagliga erfarenheter.

- Aktivt delta i seminariediskussioner samt skriftligen och muntligen presentera argument på det självständiga och kritiska sätt som förväntas på avancerad nivå.

Innehåll

Vår värld består av komplexa nätverk och beroendeförhållanden. Förflyttningar av människor, organismer, teknologier, produkter och kapital definierar olika historiska epoker och fortsätter att få återverkningar på hur våra liv struktureras och upplevs. Dessa historiska nätverk fortsätter att forma liv och strukturera ojämlikheter. Kursmaterialet behandlar dessa ojämlikheter med ett kritiskt fokus på frågor om ras och vithet. Genom kursen introduceras studenterna till teoretiska perspektiv baserade på tvärvetenskaplig genusvetenskap och intersektionella teorier. Genom kursen krävs att studenterna tillämpar dessa teoretiska perspektiv vid analys av ras, rasism och privilegier.

Undervisning

Undervisningen sker genom obligatoriska föreläsningar och/eller seminarier.

Examination

Alla seminarier är del av examinationen och innehåller skriftliga och muntliga uppgifter. Dessutom ska studenterna göra en skriftlig inlämningsuppgift på kursens tema. Alla skriftliga inlämningar kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin