Epidemiologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV387

Kod
3FV387
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 17 december 2020
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp samt 7,5 hp kvantitativ metod på avancerad nivå

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. Redogöra för centrala begrepp och metoder inom epidemiologi

Färdigheter och förmåga

2. Planera en epidemiologisk studie

3. Analysera och tolka epidemiologiska studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

4. Kritiskt granska giltigheten i resultat från epidemiologiska studier

5. Resonera kring praktiska implikationer av resultat från epidemiologiska studier

Innehåll

I kursen avhandlas ett antal teman med följande innehåll:

  1. Att mäta hälsa och sjukdom
  2. Epidemiologisk studiedesign
  3. Metodproblem i epidemiologiska studier
  4. Kausalitet
  5. Grundläggande biostatistik
  6. Epidemiologi i praktiken

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i seminarier samt godkända resultat på skriftliga och muntliga examinationer. Samtliga ingående moment skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin