Hälsofrämjande ledarskap

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV371

Kod
3FV371
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 12 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp varav minst 90 hp i ett ämne inom medicin, farmaci, samhällsvetenskap eller annat relevant område.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:Kunskap och förståelse

 • Redogöra för det hälsofrämjande arbetets förutsättningar på organisationsnivå
 • Redogöra för ledarskapets betydelse i relation till medarbetares arbetsrelaterade hälsa

Färdigheter och förmåga

 • Identifiera och diskutera såväl risk- som friskfaktorer på arbetsplatser
 • Kartlägga och analysera förutsättningarna för arbetsrelaterad hälsa hos både ledare och medarbetare
 • Analysera beteenden hos ledare och medarbetare som har betydelse för hälsa i organisationer
 • Tillämpa teorier och modeller för organisation och ledarskap i en fallorganisation med ett främjande och/eller ett rehabiliterande fokus
 • Utforma förslag på hälsofrämjande interventioner och åtgärder för återgång i arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över och värdera de förutsättningar och begränsningar som finns för att utveckla hälsoarbetet i en organisation

Innehåll

Kursen avhandlar ett antal teman med betydelse för hälsofrämjande i organisationer och på arbetsplatser:

 • Hälsoarbete i organisationer, såsom hälsofrämjande åtgärder, hälsa, livsstil och stress.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tar upp relevant lagstiftning, riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder.
 • Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa.
 • Vetenskapliga metoder för att utforska och studera hälsofrämjande arbete i organisationer
 • I kursen finns även ett avsnitt om motsatsen till det hälsofrämjande ledarskapet, alltså det destruktiva ledarskapet.
 • Rehabiliteringsarbete tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna medarbetare.

Undervisning

 Föreläsningar, övningar, seminarier, grupparbeten och fallstudier. Vissa undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i samtliga obligatoriska moment (8 hp) samt godkänd fördjupningsuppgift (7 hp). I examinationen används betygssättningen Godkänd och Underkänd. Samtliga ingående moment skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV218 Hälsofrämjande ledarskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin