Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA590

Kod
1FA590
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inklusive grundläggande kunskap i atom- och molekylfysik eller fysikalisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande egenskaperna hos gränsytor mellan halvledar/elektrolyt och halvledar/molekyl, genom t.ex. lämpliga energidiagram.
  • diskutera processer som händer vid dessa ytor, speciellt processer relaterade till solenergins omvandling till electricitet i molekylära solceller och fotokatalys.
  • ange designregler för specifika tillämpningar i halvledarelektrokemi.
  • redogöra för flera experimentella tekniker för undersökning av gränsytor samt kunna förklara en av dessa tekniker i detalj för kollegor.

Innehåll

Grunderna för halvledare. Halvledares gränsytor och kontaktytor mellan fasta faser. Grundläggande elektrokemiska system. Gränsytor mellan halvledare och elektrolyt. Elektronöverföringsreaktioner vid ytor. Färgämnessensitering och fotokatalys. Nanopartiklar och nanostrukturerade system. Halvledande molekylära material. Perovskitsolceller. Experimentella tekniker så som impedansspektroskopi, laserblixtfotolys, transient fotoström och fotospänningstekniker och elektronspektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar med övningar. Lektioner.

Examination

Skriftlig hemtentamen (4 hp). Projektarbete med skriftlig rapport och muntlig presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin