Biomaterial I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB263

Kod
1KB263
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialteknik A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 20 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för krav som ställs på implanterbara material
  • redogöra för vanligaste använda polymerer, keramer och metaller som biomaterial.
  • avgöra och analysera hur materialens egenskaper påverkar interaktioner med proteiner, celler och vävnad.
  • föreslå val av material för inplantation i blodet, i mjukvävnad och i ben.
  • visa en övergripande förståelse för processen för kommersialisering av implantat.

Innehåll

Material för ersättning eller reparation av mänskliga organ. Organometalliska inplantat och system för vävnadsregenerering. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer seminarier, projektarbete, gästföreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen ( 3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin