Biomaterial II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB264

Kod
1KB264
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Materialteknik A1F, Materialvetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp och genomgången Biomaterial I, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • jämföra och kontrastera olika metoder för behandling och läkemedelsdistribution som kräver stabila eller nedbrytbara material
  • förklara för hur materialens egenskaper påverkar viktiga cellulära processer, inflammation, ärrbildning eller regenerering
  • redogöra för funktion och användning av stamceller i regenerativt syfte
  • analysera resultat från implantation
  • värdera inverkan av design och materialegenskaper på mekanotransduktion

Innehåll

Metoder som använder material för ersättning eller reparation av mänskliga organ som till exempel ben, hud och blodkärl. Vanliga terapier och metoder för vävnadsregenerering inklusive cellterapier, genterapier och materialbaserade terapier.

.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer, projektarbete, gästföreläsningar. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin