Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IV179

Kod
2IV179
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 januari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Redovisa avancerad kunskap om förhållandet mellan medier, demokrati och välfärdsstaten,
  • Redovisa avancerad kunskap om - samt kritiskt diskutera - historiska och samtida förändringar i välfärdsmodellen och den roll olika medier har i relation till välfärdsstaten. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Kritiskt diskutera centrala teman och forskningsrön inom området medier, demokrati och välfärdsstat,
  • Kritiskt reflektera kring framtida utveckling inom området medier, demokrati och välfärdsstat,
  • Planera och skriva självständiga texter om medier, demokrati och välfärdsstat. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Visa insikt om forskningens möjligheter och begräsningar, samt roll i samhället, inom ramen för kursens innehåll,Visa insikt om de normativa utgångspunkterna i forskningsområdet medier, demokrati och välfärdsstat.

Innehåll

Kursen kretsar kring forskning kring medier, demokrati och välfärdsstaten. I kursen hanteras samtida och historiska perspektiv på olika mediesystem och mediers roll i att upprätthålla demokratiska system och processer. Särskilt fokus läggs på de nordiska välfärdsstaterna och deras mediesystem som utmärkt sig genom att ha varit framgångsrika ur ett demokratiskt perspektiv.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin