VFU III, matematik, gymnasielärare

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA326

Kod
1MA326
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 26 januari 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i den ämnesrelaterade verksamhetsförlagda utbildningen för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Behörighetskrav

Inom ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan: 75 hp ämnesstudier i matematik, samt därutöver Utbildningens framväxt och villkor; Ledarskap; Lärande och utveckling; Specialpedagogik; VFU I 7,5 hp; VFU II 7,5 hp.

Mål

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt sitt professionella och vetenskapligt förankrade förhållningssätt till undervisning, ledarskap, lärande och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • tillämpa kunskaper i matematik och matematikdidaktik inklusive metodik i olika undervisnings- och lärandesituationer
 • visa förmåga att värdera och använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten
 • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, dokumentera och utvärdera matematikspecifika undervisningsformer utifrån aktuella styrdokument
 • anpassa och utveckla ett matematikinnehåll utifrån elevers olika förutsättningar och behov
 • formativt och summativt bedöma elever i förhållande till aktuella styrdokument
 • tillämpa och medvetet anpassa sitt ledarskap till olika lärmiljöer och relationer på arbetsplatsen
 • visa professionell och medveten kommunikativ förmåga med elever och kollegor samt vid behov i kontakt med vårdnadshavare
 • initiera och föra reflekterande samtal om det egna lärandet och den egna utvecklingen inom yrket och identifiera behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

Ämnesdidaktik inklusive metodik. Styrdokument och läromedel. Planering, genomförande och utvärdering av undervisning i elevgrupp. Problemlösning och uppgiftskonstruktion. Provkonstruktion; betyg och bedömning. Digitala verktyg. Ledarskap, sociala relationer och lärandemiljö. Professionell kommunikation. Professionell utveckling. Mångfalds- och jämlikhetsperspektiv.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och övningar i matematikdidaktik på Matematiska institutionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i form av auskultationer och handledd undervisning samt deltagande i övrigt lärararbete, självstudier, dokumentation och seminarier.

Examination

Den studerande examineras av en av universitetet utsedd examinator.

Underlag för examination utgörs av:

 • skriftliga och eventuellt muntliga bedömningsunderlag från VFU-handledare
 • studentens dokumentation och redovisning av uppgifter under kursen
 • bedömningsunderlag från besökande lärarutbildare i de fall då VFU-besök genomförs.

Kursen har obligatorisk närvaro och kräver aktivt deltagande.

Underkänt betyg får sättas om studentens VFU avbryts i förtid. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten får examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagd utbildning vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhållan bevilja den studerande ytterligare ett tillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i ämneslärarexamen tillsammans med VFU 2, matematik 7,5 hp (1MA999).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin