Global hälsa 1

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE145

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE145
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Global hälsa A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 13 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen ingår i masterprogrammet i global hälsa.

Behörighetskrav

Universitetsexamen omfattande 180 hp inom medicin, vårdvetenskap, nutrition eller andra områden av relevans för global hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

 • Specificera och beskriva globala sjukdomsbördor, bestämmelsefaktorer och dess relation till hållbar utveckling.
 • Beskriva grundläggande begrepp inom global sexuell och reproduktiv hälsa, global barnhälsa, livsmedels- och nutritionssäkerhet samt migration och humanitärt bistånd.
 • Redogöra för omfattning, förekomst och geografisk fördelning av de huvudsakliga utmaningarna relaterade till mödrahälsa, perinatal hälsa, sexuell- och reproduktiv hälsa, infektionssjukdomar, icke-smittsamma sjukdomar, migration och livsmedels- och nutritionsosäkerhet i låg- och medelinkomstländer och utsatta grupper i höginkomstländer.
 • Förklara och diskutera de sociala bestämmelsefaktorerna för hälsa och ohälsans ursprung och deras effekt, med särskilt fokus på utsatta grupper och sambandet mellan faktorer såsom genus och fattigdom.
 • Diskutera utmaningar inom mänskliga rättigheter som är relevanta för global hälsa.
 • Beskriva grundläggande begrepp inom hälsosystem, inklusive Universal Health Coverage (allmän sjukförsäkring).
 • Diskutera politik och etik inom valda ämnen inom global hälsa.
 • Diskutera olika forskningsparadigm som är relevanta för forskning inom global hälsa.
 • Förstå och redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom kvantitativ och kvalitativ forskning och tillämpa dessa.
 • Söka vetenskaplig litteratur, granska och producera vetenskaplig text. 

Innehåll

Kursen består av tre moduler: Introduktion till global hälsa (15 hp), Forskningsmetoder I (10 hp), Akademiskt skrivande (5 hp).

Introduktion till global hälsa, 15 hp, omfattar:

 • Global sjukdomsbörda
 • Agenda 2030 och dess relation till global hälsa
 • Demografiska, epidemiologiska och nutritionella transitionen
 • Grundläggande begrepp och översikt av global sexuell och reproduktiv hälsa, global barnhälsa och nutrition
 • Grundläggande begrepp som rör migration och humanitärt bistånd i relation till folkhälsa
 • Grunderna inom politik och etik som rör global hälsa
 • Trender och förekomst av globala infektionssjukdomar samt grundläggande principer för prevention och kontroll
 • Sociala bestämmelsefaktorer och ojämlikhet i hälsa och hälsovårdsutnyttjande
 • Globala hot och utmaningar för hälsa och nutrition
 • Översikt av hälsosystem och hälsopolicy

Forskningsmetoder I, 10 hp, omfattar:

 • Grundläggande vetenskapsteori
 • Teoretiska ramverk
 • Grundläggande biostatistiska principer och analyser
 • Grundläggande epidemiologiska begrepp, mått och design
 • Kritisk granskning av forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar
 • Grundläggande principer i kvalitativ forskning
 • Intervjuteknik

Akademiskt skrivande, 5 hp, omfattar:

 • Biblioteks- och nätbaserade resurser för global hälsa och forskning
 • Referenshantering, akribi och formalia
 • Litteraturöversikt i valt område av global hälsa med relation till Agenda 2030

Undervisning

Kursen består av en serie föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten och individuella uppgifter som presenteras antingen muntligt eller skriftligt av studenterna. Kritisk läsning av vetenskapliga artiklar görs löpande under kursen. All undervisning är interaktiv och studenterna uppmuntras att utnyttja sina egna erfarenheter av global hälsa. All undervisning sker på engelska.

Examination

Bedömningen baseras på:

Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin