Kön och utbildning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE267

Kod
4PE267
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få en mångvetenskaplig förståelse av hur kön och utbildning är relaterade och hur denna relation förändras över tid och rum.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  •  ur ett historiskt perspektiv beskriva och analysera hur tillträde och tillgång till utbildning strukturerats i förhållande till kön samt hur utbildning använts av kvinnor och män
  •  redogöra för och analysera kvinnors och mäns utbildningsstrategier i förhållande till resurser av skilda slag
  •  diskutera hur kvinnors och mäns investeringar i utbildning förhåller sig till inträde och karriärer i arbetslivet
  •  jämföra förhållandet mellan kön och utbildning i ett internationellt perspektiv
  • redogöra för centrala begrepp och traditioner för att förstå kön och utbildning

Innehåll

Kursen behandlar kön och utbildning i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv.

Följande områden tas upp i kursen:

  • kön och utbildning i ett historiskt perspektiv
  • kvinnors och mäns utbildningsstrategier
  • förhållande mellan utbildning och arbetsliv i ett könsperspektiv
  • internationella komparationer av kön och utbildning
  • centrala begrepp och traditioner för att förstå kön och utbildning

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshopar.

Examination

Kursen examineras skriftligt och/eller muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin