Rymdens resurser

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV208

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV208
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och karaktärisera förekomster och distribution av de mest välkända naturresurserna inom solsystemet
  • utvärdera potentialen hos olika metoder för att kartlägga naturresurser i rymden
  • reflektera och kritiskt analysera runt teknik och nödvändig infrastruktur för kartläggning av rymdens resurser
  • sammanfatta och diskutera ekonomiska, legala och miljömässiga utmaningar relaterat till exploatering och hantering av naturresurser i rymden

Innehåll

​Översikt av rymdens resurser och kunskap runt tillgängliga naturresurser i solsystemet. Generell introduktion till naturresurser, hur de bildas och samhällets framtida behov. Tyngdpunkten kommer att läggas på värdefulla metallresurser som sällsynta jordartsmetaller, kobolt, platinagruppens metaller, etc. med betydelse och förväntat ökat behov i framtidens samhälle. Detaljerade översikter av utomjordiska resurser, fjärranalys av asteroider och himlakroppar för att avgöra deras sammansättning. Celest mekanik och rymdfysik tillämpad på exploatering. Översikt av teknik relaterad till transport, utvinning och processering av rymdens resurser. Diskussioner runt ekonomiska och tekniska möjligheter, sociopolitiska faktorer runt rymdinfrastruktur som kan användas för att utvinna rymdens resurser.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, praktiska övningar, och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination

Aktiv medverkan i övningar/seminarier (2 hp), individuellt projektarbete med muntlig presentation och opposition (3 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin