Makromolekylära maskiner

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB429

Kod
1MB429
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Molekylär bioteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi och Bioinformatisk strukturbiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen skall ge studenterna en introduktion till cellens centrala processer för genuttryck och ge detaljerade beskrivningar av struktur och funktion hos de makromolekylära komplex (maskiner) som utför genomreplikering, operontranskription, översättning av budbärar RNA, RNA processning samt transport av RNA och proteiner.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva cellens viktigaste molekylära maskiner för genuttryck och genreglering
  • redogöra för molekylära växelverkningar och reaktionsmekanismer för dessa makromolekylära maskiner
  • redogöra för tillämpningar inom medicin och farmaci baserade på makromolekylära maskiner.

Innehåll

Makromolekylära maskiner för genuttryck och genreglering. Molekylära interaktioner inklusive reaktionsmekanismer vid replikation av nukleinsyror, transkription/post-transkriptionell processning av RNA, proteinsyntes, post-translationella processer och protein/RNA transport. Molekylärbiologiska metoder för studium av molekylära interaktioner och reaktionsmekanismer. Användning av makromolekylära maskiner, naturliga och syntetiska, inom läkemedels- och vaccinforskning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturprojekt.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). I kursen ingående seminarier och litteraturprojekt ger vardera 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin