Avrinning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV443

Kod
1TV443
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 hp, och Markvetenskap, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och analysera hur avrinning bildas från olika ytor
  • beräkna avrinning från naturliga och mänskligt påverkade områden
  • genomföra statistisk analys av hydrologiska data
  • tillämpa en avrinningsmodell
  • analysera en avrinningsmodells styrkor och begränsningar

Innehåll

Teorier för avrinningsbildning. Beräkningsmetoder för avrinning från naturliga och hårdgjorda ytor. Flodvågsberäkning. Avrinningsmodellering. Statistisk analys av hydrologiska data. Dimensionerande flöden. Tätortshydrologi. Effekter av mänskliga ingrepp på avrinning och vattenförekomst.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) samt övningar (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin