Batterier för elektromobilitet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB276

Kod
1KB276
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara funktionen hos ett batteri, de ingående komponenterna och de grundläggande elektrokemiska processerna,
  • redogöra för de viktigaste batterisystemen och deras roll i energisystemet och som konsumentprodukter,
  • redogöra för specifika utmaningar för batterier i fordonsapplikationer,
  • beräkna energitäthet hos batterier, tolka urladdnings- och laddningskurvor hos de vanligaste uppladdningsbara batterierna samt tolka begrepp som beskriver batteriers prestanda (SOC, SOH etc.),
  • redogöra för produktionsprocesser för fordonsbatterier,
  • tolka enklare simuleringsmodeller för elektroniksystems påverkan på batteriers beteenden och åldrande,
  • diskutera säkerhets-, kostnads- och miljöaspekter avseende batterier för fordon.

Innehåll

Grundläggande elektrokemi och materialkemi. Beskrivning av primära och sekundära batterier och deras plats i energisystemet. Olika kemiska sammansättningar och processer hos batterier. De begrepp som beskriver batteriers lagringsförmåga ur både energi- och effekthänseende. Litiumjonbatterier: material och komponenter. Produktion av fordonsbatterier. Nästa generations batterikoncept och batterimaterial. Batteridiagnostik

Undervisning

Föreläsningar och seminarier på distans.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång (5 hp), seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter (2,5 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin