Inledande programmering med Java

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS233

Kod
2IS233
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N, Programvaruteknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • förklara grundläggande programmeringsbegrepp,
  • beskriva grundläggande begrepp relevanta för objektorientering och felhantering.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • konstruera enkla strukturerade objektorienterade program,
  • kommunicera och motivera lösningsförslag till programmeringsuppgifter,
  • dokumentera och förklara sin egen och andras kod,
  • implementera grundläggande algoritmer.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera lösningar på programmeringsuppgifter utifrån funktion och struktur.

Innehåll

Kursen behandlar hur man skapar strukturerade objektorienterade program med hjälp av programmeringsspråket Java. För att uppnå detta behandlas programmeringsbegrepp såsom variabel, metod, selektion, iteration och enklare algoritmer. Kursen ger även en introduktion till objektorientering där klasser, objekt, arv och komposition är centralt. Andra delar som behandlas är dokumentation, felhantering och felsökning. De teoretiska begreppen tillämpas kontinuerligt i övningar och laborationer.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom laborationer och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin