Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV213

Kod
5SV213
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G2F, Svenska som andraspråk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 juni 2021
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen kan fungera som fortbildningskurs för verksamma lärare i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet eller i gymnasiet, men också som frivilligt tillval för studenter på ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Svenska 60 hp eller svenska som andraspråk 60 hp eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera nationella prov och andra kunskapsmätningar utifrån en samhällskontext
  •   redogöra för betydelsen av centrala begrepp inom prov- och bedömningsforskning
  • diskutera innehåll och utformning i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk med utgångspunkt i olika metoder för provkonstruktion och uppföljning av proven
  • utifrån vetenskapliga begrepp diskutera kvalitet i prov och bedömning, avseende centralt utformade prov såväl som prov från klassrumsbedömning.

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs i prov- och bedömningsfrågor relaterade till ämnena svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Kursen är utformad med särskilt fokus på provkonstruktion och bedömning utifrån nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, men även så kallad klassrumsbedömning i undervisningen utanför provsystemet behandlas. Bedömning av muntlig förmåga, läsförmåga och skrivförmåga blir viktiga områden i kursen, liksom bedömningsteori om validitet och reliabilitet, rättvisa och hållbarhet. Teori kopplas till praktik genom analyser av autentiska prov från något av svenskämnena. Medarbetare i den grupp som tar fram nationella prov i svenska och svenska som andraspråk undervisar i kursen, och kursdeltagarna får  praktiskt pröva på bedömningsmetoder som används vid utvecklingen av nationella prov.

Undervisning

Undervisningen innehåller föreläsningar, grupparbeten och individuella fördjupningsuppgifter.

Examination

Examinationen är löpande och sker muntligt och skriftligt, genom aktivt deltagande i grupparbeten och fullgjorda individuella fördjupningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin