Grafisk design för spel

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD526

Kod
5SD526
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 maj 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • designa en enkel visuell profil för ett spel inklusive produktionsmaterialet där plattform, produktidentitet och målgrupp tas i beaktning,
  • planera produktionen av en grafisk design för användning i en spelkontext,
  • redogöra för de teoretiska grunderna inom grafisk design samt terminologin i typografi,
  • utföra en enkel analys av den verbala och visuella kommunikationen inom gränssnittsdesign, samt
  • beskriva och reflektera över sin egen designprocess.

Innehåll

Kursen innefattar föreläsningar om teorin som ligger till grund för grafisk design och hur den relaterar till speldesign samt om vad som krävs för att utforma en visuell identitet för ett spel.

Studenterna tillämpar teorin i ett enskilt projekt. Det enskilda projektet består av att skapa en plan för produktionen av en visuell identitet för ett spel, där plattform, marknad och målgrupp tas i beaktning. Studenterna utformar sedan den visuella profilen för ett spel enligt planen. Den visuella profilen innehåller, men är inte begränsad till, typografi, GUI-element och "rapid prototyping" av användarupplevelsen.

Studenterna deltar i rådgivning och handledning med varandra genom hela kursarbetet och inlämningsuppgifter.

Undervisning

Kursen ges både som en nätbaserad utbildning och en campuskurs förlagd till Campus Gotland. Campusupplagan har regelbundna fysiska träffar i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen. Distanskursen är helt nätburen men erbjuder motsvarande lärmaterial och interaktion med lärare och andra studenter online.

Undervisningen sker i huvudsak genom vägledning och handledning av studentens inlämningsuppgifter och kursarbete.

Examination

Examinationen baseras på processdokumentation, ett enskilt projekt och en presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det

angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Grafisk design för webb (5SD005 och 5SD507) vid Uppsala universitet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin