Spel som ett verktyg i språkundervisningen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF060

Kod
9LF060
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 maj 2021
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen vänder sig främst till verksamma språklärare. Syftet är att studenten utvecklar kunskaper om hur spel av olika typer kan användas i språkundervisningen för att främja elevernas lärande. Studenten ska vidare utveckla sin egen förmåga att planera, utvärdera och genomföra undervisning i språk där spel ingår.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur olika typer av spel kan utveckla elevers lärande i allmänhet och språkinlärning i synnerhet,
 • relatera användandet av spel i undervisningen till språkdidaktisk forskning och teori,
 • beskriva hur olika typer av spel relaterar till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning,
 • analysera och diskutera hur spel och spelelement kan öka elevernas motivation att lära sig språk både i och utanför klassrummet,
 • planera och genomföra språkundervisning där spel ingår.

Innehåll

 • Forskning om språkinlärning och språkdidaktik
 • Forskning om spel och deras roll för lärande
 • Orientering i olika typer av spel med potential att stärka språkinlärning
 • Forskningsgrundade metoder för att skapa eller anpassa spel till undervisning i språk
 • Användande av spel som en del av en kommunikativ språkundervisning
 • Användande av spelelement i undervisningssammanhang
 • Planering, genomförande och utvärdering av undervisning där spel ingår som ett centralt moment

Undervisning

Kursen är nätbaserad och består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga examinationsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin