Bibelhebreisk prosa

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HE206

Kod
5HE206
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Hebreiska.

Behörighetskrav

Hebreiska A, 30 hp

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

- analysera valda bibelhebreiska prosatexter med avseende på regelbundna (starka) och oregelbundna (svaga) ordbildningar och grundläggande syntax med hjälp av en referensgrammatik

- detaljerat beskriva bibelhebreiskans form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

- översätta och filologiskt analysera bibelhebreiska prosatexter av olika svårighetsgrad

- presentera en kort självständig analys av språkliga och litterära stildrag i en bibelhebreisk text.

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad färdighet i att läsa och analysera bibelhebreiska prosatexter, samt fördjupade kunskaper i formlära och syntax.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande examination, skriftligt slutprov samt en självständig PM-uppgift i form av en språklig och litterär interpretation av en bibelhebreisk text.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin