Molekylär bioteknik för produktion

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB769

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB769
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

210 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive 25 hp från avslutade profilkurser: Proteomik och metabolomik, Fysikalisk molekylärbiologi, Makromolekylära maskiner, Processteknisk modellering, Mikrobiella reglermekanismer, Syntetisk biologi, Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science, Proteinbioteknologi, Nanobioteknik, Biosensorer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i ett biotekniskt projekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett biotekniskt projekt som syftar till att designa, utveckla och undersöka/testa biotekniska produktionssystem för hållbar produktion av t.ex. läkemedel eller finkemikalier
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper
  • göra välmotiverade vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar av projektets alla delar
  • söka, värdera och använda vetenskaplig litteratur i ämnen som ligger inom ramen för kursen och implementera denna kunskap i projektet

Innehåll

Studierna genomförs i form av laborativa projektarbeten. Projekten utformas i samråd med uppdragsgivare inom industrin eller akademin och kan handla om t.ex. utveckling av olika aspekter av bioteknisk produktion av t.ex. läkemedel, förnybar energi, proteiner och finkemikalier. Kursen innehåller undervisningsmoment som behandlar hållbarhetsaspekter på bioteknisk produktion, samt övning i att göra livscykelanalyser (LCA) för produktionssystem. Det ingår även industrikontakter, t.ex. i form av studiebesök, samt träning i att kritiskt analysera och redogöra för styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt i projektarbetet (ingenjörsmässighet, vetenskapligt förhållningssätt och experimentell förmåga).

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, seminarier och studiebesök.

Examination

Seminarier (3 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (12 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin