Vindresursbedömning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV186

Kod
1GV186
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Genomgången kurs Vindkraftsprojektering, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur vindkraftverk fungerar utifrån aerodynamisk teori
  • värdera vindresurser utifrån meteorologiska förutsättningar
  • bedöma vakinteraktion mellan vindkraftverk beroende på avstånd och bakgrundsförhållande.
  • värdera olika beräkningsmetoder som används vid bedömning av vindresurser
  • redogöra för olika mätmetoder som används vid bedömning av vindresurser samt värdera deras fördelar och nackdelar

Innehåll

Kursen ger en helhetsbild av bedömning av vindresurser. Meteorologisk och aerodynamisk teori är viktiga delar av kursinnehållet. Olika beräknings- och mätmetoder behandlas och kritiskt granskas för att ge studenten kunskap och verktyg att kunna välja metoder utifrån en specifik situation. En del i kursen innefattar träning i vindenergiberäkningsprogram såsom WindPRO, där teoretiska kunskaper omvandlas till praktiska färdigheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, fältarbete samt grupparbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt muntliga presentationer (2 hp). Skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1GV138 och 1GV151.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin