Forskningsfronten inom livsvetenskap

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG430

Kod
1BG430
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om och förmåga att diskutera den samhälleliga inverkan av banbrytande upptäckter inom molekylärbiologin.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur vetenskapliga kunskaper är underbyggda
  • beskriva hur DNA styr celler, virus och andra organismer
  • berätta hur DNA kan förändras för att skapa nya celler, virus och andra organismer
  • beskriva applikationer av DNA-teknologi som berör cancer, smittsamma sjukdomar, genetiska sjukdomar och genetiskt modifierade organismer
  • tillämpa molekylärbiologiska principer och teorier för att förstå och diskutera ursprung och behandling av viktiga sjukdomar.

Innehåll

Vetenskapliga hypoteser och teorier. DNA och dess funktion. Omvälvande genombrott inom genteknologi och syntetisk biologi. Användande av CRISPR inom genterapi och genetiskt modifierade organismer (GMO). Forskning och tillämpningar inom cancerterapi och stamceller.

Undervisning

Föreläsningar, filmer, seminarier, litteraturstudier. Laboration där kursdeltagarna får bereda DNA.

Examination

För godkänt fordras aktivt deltagande i seminarier och laboration (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av individuellt litteraturprojekt (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin