AI och filosofi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FT109

Kod
5FT109
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teoretisk filosofi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2022
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • ha en förståelse av vad artificiell intelligens är, av hur den tillämpas idag och av hur den kan komma att utvecklas i framtiden
  • ha en förståelse av grundläggande filosofiska frågor om lärande, kunskap och intelligens, och av hur frågor om artificiell intelligens anknyter till dessa filosofiska frågor
  • ha kunskap om vilka etiska och politiska frågor artificiell intelligens aktualiserar och hur man med hjälp av filosofiska teorier och begrepp kan närma sig dessa frågor.

Innehåll

Kursens tema är artificiell intelligens (AI) och de filosofiska frågor som AI aktualiserar. Den tjänar som introduktion både till vad AI är och till olika relaterade filosofiska frågor. Bland klassiska filosofiska frågor som väcks finns frågor om vad intelligens, medvetande, kunskap och förståelse är. Vad krävs för att ett system kan kallas intelligent, eller sägas ha kunskap? Kräver intelligens medvetande? AI ger också upphov till olika etiska frågor: Vilka risker finns med AI och dess utveckling, och hur ska vi se på dessa? Har system med artificiell intelligens moraliska rättigheter?

Sådana frågeställningar är centrala för en förståelse av vad AI är och kan bli, och av vad AI kan betyda för oss i framtiden.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin