Analytisk kemi I

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB105

Kod
1KB105
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

15 hp kemi inklusive 5 hp från någon av kurserna Kemiska principer 10 hp, Grundläggande kemi 10 hp eller Kemins grunder och principer 15 hp, samt genomgångna kemikurser om ytterligare 15 hp.

Mål

Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

  • identifiera och beskriva de steg som ingår i ett fullständigt analysförfarande
  • redogöra för några vanliga provtagningsmodeller för oorganiska och organiska föreningar
  • redogöra för och använda provberedningsmetoder för oorganiska och organiska föreningar
  • redogöra för och använda analysmetoder baserade på vätske- och gaskromatografi, elektroanalys, metoder baserade på atomär och molekylär spektroskopi och masspektrometri samt kunna redogöra för tillämpning vad gäller provtyp, analyskomponent samt koncentrationsområde för respektive metod
  • redogöra för mätkvalitet vid kemiska bestämningar (mätosäkerhet, kvalitetskontroll) samt tillämpa relevanta statistiska metoder på kemiska mätdata
  • välja och tillämpa lämplig separations- och detektionsmetod utifrån en enklare problemställning

Innehåll

Provtagningsmodeller samt provberedning för bestämning av såväl molekyl- som elementinnehåll i olika provtyper.

Analytiska aspekter på vanliga bestämningsmetoder inom elektroanalys, atomär och molekylär spektroskopi, masspektrometri samt separationsmetoder.

Kalibreringsmetoder. Kvalitetsaspekter på kemiska mätmetoder. Statistisk behandling av mätdata med hjälp av olika signifikanstester (t.ex. t-test, F-test och ANOVA) samt linjär regression. Metoder för bestämning av mätosäkerhet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier, datorövningar och eventuellt studiebesök. Kursstart, laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen under kursens gång och/eller vid slutet av kursen, 5 hp. För att kursen skall betygsättas fordras att laborationsarbetet och datorövningar redovisats och godkänts. I kursen ingående obligatoriska moment är poängsatta till 5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som 1KB103 (Analytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometri) eller 1KB100 (Analytisk miljökemi).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin