Försöksplanering, datahantering och statistisk analys för materialvetare

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB570

Kod
1KB570
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 20 hp matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

  • konstruera och utvärdera försöksplaner för fullständiga och reducerade tvånivåers faktorförsök,
  • konstruera modeller för processers utfall och validera dessa,
  • redogöra för olika metoders fördelar, nackdelar, risker och begränsningar för att bedöma om och när de statistiska metoderna är tillämpbara,
  • använda statistisk programvara för planering, bearbetning och analys av multivariat data från olika källor,
  • välja lämpliga verktyg utifrån en undersöknings syfte, samt given datamängd och dess komplexitet, och tillämpa dem för sammanställning, bearbetning, analys och presentation genom skriftlig och muntlig framställan.

Innehåll

Teori och praktik i experimentdesign och försöksplanering, datahantering, samt tillämpad statistik. Exemplen på områden som behandlas är: grundläggande statistik och statistiska tester, hypotesprovning, konfidensintervall, linjär regression, metoder för multivariat analys såsom principalkomponentanalys (PCA) och projektion till latenta strukturer (PLS), faktorförsök, screening och optimering, variansanalys (ANOVA) och försöksplanering (DOE), samt molntjänster, databaser och datahantering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och datalaborationer.

Examination

Skriftliga prov (3 hp) samt laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin