Datoriserad bildanalys I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD396

Kod
1TD396
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 30 hp matematik och 10 hp datavetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap I/Introduktion till beräkningsvetenskap och Programmeringsteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara grundläggande begrepp inom datoriserad bildanalys, som digitalisering, bildförbättring, segmentering och klassificering av bildegenskaper;
  • jämföra metoder för bildkomprimering, avståndsberäkning, frekvensanalys mm;
  • använda programvara (MATLAB) för att implementera algoritmer som löser enklare bildanalysproblem;
  • analysera och göra en skiss av alla steg som behövs för att lösa ett realistiskt bildanalysproblem;
  • ge exempel på tillämpningar inom forskning och industri där bildanalys används;

Innehåll

Representation av bilder i en dator. Bildtyper. Färgteori. Sampling. Bildkodning och komprimering. Bildförbättring och bildrestaurering. Punktvisa operationer. Grundläggande frekvensanalys. Histogramoperationer. Omgivningsoperatorer. Matematisk morfologi. Segmentering. Formanalys och egenskapsberäkning. Klassificerings- och beslutsteori. Exempel på tillämpningar inom forskning och industri.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin