Additiv tillverkning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM009
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialteknik A1F, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap. Tekniska material eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera för och använda olika principer för additiv tillverkning,
  • bedöma möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning,
  • beskriva hur additiv tillverkning påverkar design av komponenter,
  • redogöra för hur den additiva tillverkningen påverkar materialets struktur och komponenters egenskaper,
  • visa färdigheter i praktiska moment inom additiv tillverkning.

Innehåll

Olika koncept för additiv tillverkning i material från olika materialklasser. Processernas behov av olika typer av utgångsmaterial liksom hur dessa framställs. Förutsättningarna för design för additiv tillverkning och behovet av processberedning diskuteras och praktiseras i laborativa moment. Möjligheter och behov av efterbearbetning samt metoder för kvalitetssäkring.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin