Mekanik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA102

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA102
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Algebra och geometri, Mekanik baskurs ska vara genomgångna. Flervariabelanalys, allmän kurs, kan läsas samtidigt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars kinematik och dynamik
  • beskriva och tillämpa teorin för stela kroppars mekanik, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Eulers lagar
  • beskriva och tillämpa teorin för svängningsrörelse och mekaniska vågor
  • analysera fysikaliska förlopp och diskutera tekniska tillämpningar genom att med relevanta idealiseringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska metoder analysera modeller för olika föremåls plana rörelse
  • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar samt kunna bedöma resultatens rimlighet
  • kunna genomföra fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Stela kroppars kinematik och dynamik, plan rörelse. Kraft, rörelsemängd, impuls, kraftmoment, rörelsemängdsmoment, impulsmoment, tröghetsmoment. Eulers lagar för translation och plan rotationsrörelse. Arbete och energi. Stöt. Statik för stela kroppar. Svängningsrörelse. Begränsningar hos stelkroppsapproximationen, elasticitet, mekaniska vågor. Enkla maskinelement, till exempel växlar och kopplingar. Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar. Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt frivillig skriftlig kontinuerlig examination som kan ersätta delar av tentamen (4 hp). Laborationer med muntliga och skriftliga redovisningar (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin