Psykologi med inriktning mot arbetsliv B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PP536

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2PP536
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 juni 2022
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Allmänt

Kursen består av fyra delkurser:

Biologisk och emotionspsykologi, 7.5hp

Kognitionspsykologi, 7,5hp

Socialpsykologi, 7,5 hp

Ledarskap och grupprocesser, 7,5 hp

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Psykologi A eller Psykologi med inriktning mot arbetsliv. Inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor: Psykologi med inriktning mot arbetsliv, 15 hp, och Metod och projektarbete A, 15 hp.

Mål

Delkurs 1: Biologisk och emotionspsykologi 7,5 hp

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

- översiktligt redogöra för olika perspektiv och teorier avseende hur nervsystemet tar emot och förmedlar information till kroppens olika delar samt initierar rörelse,

- översiktligt redogöra för aktuella teorier för hjärnfunktion, såsom lokaliserade teorier eller nätverksbaserade teorier, samt ge exempel på för- och nackdelar med dessa teorier,

- redogöra för hur hormonell signalering och biologiska rytmer kan påverka beteende med avseende på sömn/vakenhet, stressrespons och könsskillnader, 

- beskriva hur den neurobiologiska grunden relaterar till vanligt förekommande psykopatologi såsom ångest, uppmärksamhetsstörning, beroende eller emotionsreglering

- beskriva varför djurmodeller används inom klinisk forskning för att studera mänskligt mående/beteende samt vilka svårigheter som kan uppkomma vid s k translationell forskning.

Delkurs 2: Kognitionspsykologi 7,5 hp

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

- återge samt kritiskt diskutera aktuella, centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller,

- redogöra för psykologiska mekanismer, forskningsmetoder och resultat från olika centrala kognitiva områden som t ex minne, uppmärksamhet, kategorisering beslutsfattande,

- återge resultat från tillämpad kognitionspsykologisk forskning inom flera olika områden och diskutera implikationer för områden som t ex trafik, vittnespsykologi och beslutsfattande,

- utifrån kognitionspsykologiska principer ge egna förslag på tillämpningar vid t.ex. inlärningssituationer.

Delkurs 3: Socialpsykologi 7,5 hp

Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

- redogöra för fenomen som undersöks inom experimentell socialpsykologi,

- redogöra för teorier inom experimentell socialpsykologi,

- applicera begrepp inom experimentell socialpsykologi på vardagliga fenomen,

- designa en experimentell studie av ett socialpsykologiskt fenomen,

- designa en sambandsstudie av ett socialpsykologiskt fenomen,

- tillämpa samtalsfärdigheten aktivt lyssnande.

Delkurs 4: Ledarskap och grupprocesser 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

- redogöra för centrala teorier, begrepp, modeller och fenomen inom gruppsykologi samt ge konkreta exempel på dessa,

- reflektera över och diskutera hur gruppsykologiska begrepp och fenomen återges i dagstidningar, hos myndigheter och i sociala medier,

- redogöra för vanligt förekommande strategier för beslutsfattande i grupp samt vilka svårigheter som kan förekomma vid sådant beslutsfattande,

- redogöra för hur experimentell metod och sambandsstudier kan användas för att undersöka gruppsykologiska fenomen,

- genomföra en laboration med relevans för området psykologi och arbetsliv (1,5 hp).

Innehåll

Delkurs 1: Biologisk och emotionspsykologi:

Kursen ger en översikt av centrala teorier avseende nervsystemets bearbetning av information och hur detta påverkar kroppsliga reaktioner och beteenden. Du får lära dig hur neurobiologi relaterar till psykologiska tillstånd såsom vid stress eller psykopatologi. Kursen ger en orientering om betydelsen av s k translationell forskning dvs utbytet mellan grundforskning och klinisk verksamhet.

Delkurs 2: Kognitionspsykologi:

Kursen ger en introduktion till kognitionspsykologi och behandlar tänkande och kunskapsprocesser, med minne som en central komponent. Några områden som berörs är, kunskapsrepresentation, beslutsfattande, visualisering, språk och problemlösning. Vidare ges som påbyggnad en bred översikt av forskning inriktad mot en tillämpning av forskningsresultat och principer utifrån dessa olika områden på olika samhälleliga problem. Här berörs tillämpningar mot områden som exempelvis trafik, vittnespsykologi och beslutsfattande.

Delkurs 3: Socialpsykologi:

Kursen är uppdelad på två moment, det ena avhandlar socialpsykologisk teori och forskning (6 hp) och det andra består av färdighetsträning i samtalsmetod (1,5 hp).

Delkurs 4: Ledarskap och grupprocesser:

Kursen är uppdelad på tre moment som examineras var för sig: grupprocesser (5,0 hp), gruppledarskap (1,0 hp) och en laboration (1,5 hp). Syftet med momentet grupprocesser (5,0 hp) är att ge en teoretisk introduktion och presentation av aktuell forskning inom området ledarskap och grupprocesser. Syftet med momentet gruppledarskap (1,0 hp) är att ge en teoretisk introduktion samt erfarenhet av upplevelsebaserade övningar i förhållande till beslutsfattande och olika sätt att informera och påverka i grupp. Under kursen genomförs även en laboration (1,5 hp) där studenten får utföra och rapportera en mindre undersökning.

Undervisning

Delkurs 1: Biologisk och emotionspsykologi:

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Delkurs 2: Kognitionspsykologi:

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Delkurs 3: Socialpsykologi:

Undervisningen består av lektioner, demonstrationer, seminarier, gruppövningar, instuderingstillfällen i grupp, laborationer och praktiska övningar. Kursen är uppdelad på två moment, det ena avhandlar socialpsykologisk teori och forskning (6 hp) och det andra består av färdighetsträning i samtalsmetod (1,5 hp).

Delkurs 4: Ledarskap och grupprocesser:

Undervisning ges i form av föreläsningar, grupparbete, seminarium, övningar, handledning och laboration.

 

Examination

Delkurs 1: Biologisk och emotionspsykologi:

Examination sker via seminarier och individuellt skriftligt prov.

Delkurs 2: Kognitionspsykologi:

Examination sker med individuellt skriftligt prov.

Delkurs 3: Socialpsykologi:

Kursen examineras skriftligt samt i form av skriftliga och muntliga redovisningar i samband med gruppövningar och laborationer. Examination sker också genom deltagande i obligatoriska gruppövningar/undervisningstillfällen, färdighetsövningar, seminarier och laborationer. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Delkurs 4: Ledarskap och grupprocesser:

Momentet grupprocesser (5,0 hp) examineras med skriftligt prov. Momentet gruppledarskap (1,0 hp) examineras med aktivt deltagande vid obligatoriska övningar och seminarier, samt med skriftliga inlämningsuppgifter. Laborationen examineras med inlämningsuppgift. Momentet grupprocesser (5,0 hp) examineras med tre-gradig betygsskala (U, G, VG) och övriga moment examineras med tvågradig betygsskala (U, G). För att erhålla betyg på hela kursen måste alla moment vara godkända.

Skriftligt och muntligt innehåll i all undervisning kan utgöra grund för examination.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro eller utformning av egna arbeten framgår av information vid kursstart. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin.

Föreskrifter gällande betyg på kursen:

På kursen används betygsskalan underkänd, godkänd och väl godkänd. För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen (30 hp) krävs väl godkänd på tre av följande fyra delkurser: Biologisk och emotionspsykologi, Kognitionspsykologi, Socialpsykologi och Ledarskap och grupprocesser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin