Azerbajdzjanska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5TU131

Kod
5TU131
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Ett av de turkiska språken som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller Modersmål - aktiv tvåspråkighet eller motsvarande, eller minst 22,5 hp från Turkiska språk 1 eller Turkiska: grundkurs, 22,5 hp.

Mål

Kursens syfte är att ge en översikt över azerbajdzjanskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen, azerbajdzjanskans ljud-, form- och satslära samt grundläggande färdigheter i läsning och översättning av azerbajdzjanska och att använda azerbajdzjanskans skriftsystem.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för azerbajdzjanskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen
 • beskriva huvuddragen i azerbajdzjansk ljud- och formlära
 • beskriva morfofonologiska regler i azerbajdzjanskan
 • läsa upp elementära texter på azerbajdzjanska med ett begripligt uttal.

färdighet och förmåga

 • använda det azerbajdzjanska latinska skriftsystemet
 • bilda böjningsformer av azerbajdzjanska substantiv, pronomina, adjektiv och verb
 • använda enklare azerbajdzjanska grammatiska konstruktioner
 • identifiera ordklasser och analysera ordformer i elementära texter på azerbajdzjanska
 • översätta enkla azerbajdzjanska texter.

värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över typologiska likheter och olikheter mellan azerbajdzjanska och engelska/svenska.

Innehåll

Kursen ger en inledning till den moderna azerbajdzjanskans latinska skriftsystem och grammatik, samt elementära färdigheter i praktisk språkanvändning. Kursen ger en översikt över azerbajdzjanskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter
 2. avslutande skriftlig hemuppgift.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin