Introduktion till socialt arbete

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC162

Kod
2SC162
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng. Kursen ges på grundnivå och utgör en obligatorisk kurs på termin 1.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete som praktiskt verksamhetsfält, akademiskt ämne och forskningsområde
  • visa grundläggande kunskaper om det sociala arbetets framväxt och idéhistoriska utveckling
  • visa grundläggande kunskap om centrala teorier och begrepp i socialt arbete på individ-, grupp-, och samhällsnivå samt kunna redogöra för skillnaden mellan olika perspektiv.

Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att muntligt och skriftligt reflektera över den professionella socialarbetarrollen utifrån olika verksamhetsområden för socialt arbete
  • visa grundläggande förmåga till muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning
  • känna till och kunna använda metoder för informationssökning inklusive att självständigt söka fram vetenskapliga texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa kännedom om och förståelse för professionsetiska förhållningssätt och maktförhållanden inom socialt arbete.
  • reflektera över och förhålla sig till sociala problems komplexitet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som vetenskapligt ämne och ger en orientering i det sociala arbetets verksamhetsfält. Fokus ligger på centrala teoribildningar i förhållande till både individ- grupp- och samhällsnivå. Vidare behandlas den idéhistoriska utvecklingen och det sociala arbetets framväxt och förändring liksom frågor om professionsetik och maktförhållanden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier, i muntliga och skriftliga uppgifter som utförs enskilt och i grupp. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan exempelvis vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin